Zmiany Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 1 stycznia 2017 roku, na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wchodzą w życie poniższe zmiany Kodeksu Pracy:

1. regulamin pracy i wynagradzania obligatoryjny będzie tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób;
2. nie trzeba będzie wydawać świadectwa pracy jeśli na podstawie kolejnych umów o pracę pracownik nadal pozostaje zatrudniony przez tegoż pracodawcę i nie zgłasza wniosku o wydanie świadectwa pracy. Ponadto, w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek;
3. wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone;
4. Zmiana terminów wnoszenia pozwów przez pracowników:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jak i warunków umowy o pracę wnosi się w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez pracownika wypowiedzenia;
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.