Prokurent   spółki z o.o. nie może w jej imieniu skutecznie zawrzeć umowy o pracę z przedsiębiorcą posiadającym w tym podmiocie większościowy pakiet udziałów. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku  z 11 lutego 2015 r. sygn. akt I UK 211/14,.

Taka umowa  narusza art. 210 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Zgodnie z nim w przypadku podpisywania przez spółkę umowy o pracę z członkiem zarządu, a także w sporze z nim, firmę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Rozpoznając apelację, skład orzekający stwierdził, że prokurent nie może zawrzeć skutecznie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki. Ponadto zdaniem sądu między spółką a zatrudnionym na umowę o pracę – jedynym członkiem zarządu – nie ma relacji właściwych dla stosunku pracy ze względu na dominującą pozycję właścicielską przedsiębiorcy.