Zgodnie z artykułem 270 KSH istnieje kilka przyczyn rozwiązania spółki z o.o.:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
  • uchwała podjęta na walnym zgromadzeniu przez wspólników w sprawie jej rozwiązania lub przeniesienia siedziby zarządu za granicę, potwierdzona w protokole przygotowanym przez notariusza,
  • ogłoszenie upadłości,
  • inne przypadki przewidziane przez prawo.

LIKWIDACJA

Podstawa rozwiązania spółki 

Uchwała podjęta na walnym zgromadzeniu przez wspólników (wymagana  forma aktu notarialnego).

Data wejścia w życie

Likwidacja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Reprezentacja

Spółkę w likwidacji reprezentuje likwidator powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (wymagana w forma aktu notarialnego).

Skutki

Do nazwy firmy dodawane są słowa „w likwidacji”.

Nie jest możliwe dokonanie podziału, nawet częściowego, zysków między wspólnikami lub podziału aktywów, przed zamknięciem rozliczenia wszystkich zobowiązań spółki.

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego powoduje wygaśnięcie prokury.

W przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki Likwidator  odpowiada całym swoim majątkiem osobistym (bez ograniczeń) za całość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę (odpowiedzialność osobista likwidatora).

Procedura

Likwidator składa dokumenty do sądu rejestrowego i MSiG.

Sporządza bilans otwarcia likwidacji, który jest przedkładany jest do zatwierdzenia wspólnikom.

Na koniec każdego roku obrotowego likwidator sporządza sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe.

Po pierwsze, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności i ustala procedury zwolnień pracowniczych.

W procesie likwidacji likwidator podejmuje kroki mające na celu zakończenie bieżącej działalności, odzyskanie długów, realizację zobowiązań i likwidację aktywów spółki.

Nowe zobowiązania mogą być podjęte tylko wówczas jeżeli są one niezbędne dokończenia spraw w toku.

Nieruchomości mogą być sprzedawane na aukcjach, po zatwierdzeniu przez wspólników za cenę nie niższą niż ustalona przez zgromadzenie wspólników.

Podział pozostałych aktywów między wspólników może nastąpić po spłaceniu wszystkich wierzycieli  i odzyskaniu wszystkich zobowiązań.

Czas trwania  i rozwiązanie spółki 

Minimalny okres likwidacji wynosi od 9 do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki. Czas trwania będzie zależał głównie od  złożoności sprawy i współpracy między wspólnikami a likwidatorem.

Rozwiązanie  spółki  następuje  po  przeprowadzeniu  likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury likwidacyjnej zapraszamy do kontaktu z kancelarią SCHITTULLI LAWYERS.

Zapewniamy wsparcie  prawne i operacyjne, w tym pełnimy funkcję likwidatora, aby zapewnić przeprowadzenie całej procedury w sposób efektywny i możliwie najkrótszy dla wspólników.