Prokura łączna niewłaściwa

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.
Tak ostatecznie przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 stycznia 2015 roku o sygn. III CZP 34/14. Dotychczasowa praktyka była niejednolita.

SN podkreślił że uprawnienia oraz ograniczenia prokurenta do reprezentowania spółki prawa handlowego mogą wynikać jedynie z ustawy.

Na podstawie przepisów art. 1091 – art. 1099 k.c. wyróżniamy trzy rodzaje prokury :
1. prokurę samoistną – udzielona jednej osobie,
2. prokurę łączną – udzielona kilku osobom łącznie,
3. prokurę oddziałową – ograniczona do oddziału przedsiębiorstwa.

Przepisy nie przewidują prokury łącznej z innym członkiem zarządu. Zastrzeżenie w KRS w Rubryce – Prokurenci, przy punkcie 4. Rodzaj prokury : „prokura łączna z innym członkiem zarządu” jest niedopuszczalne i powinno być wykreślane przez Sąd z urzędu.

Podana wykładnia obowiązuje tylko na przyszłość od chwili podjęcia uchwały. Uchwała ma moc zasady prawnej.