Zgodnie z zapowiedziami już od 1 lipca 2021 r. rozpocznie swoje działanie Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej : „KRZ”). Informacje w nim zawarte będą jawne, a sam rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co do zasady dane z rejestru, poza wypadkami określonymi w ustawie, nie będą mogły zostać usunięte.

Informacje zawarte w KRZ mają umożliwić  każdemu zainteresowanemu weryfikację kontrahenta pod kątem jego ewentualnej niewypłacalności. Sprawne działanie KRZ  ma w swoich założeniach znacząco zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przez co trudniej będzie zaciągać zobowiązania nieuczciwym przedsiębiorcom.

Co znajdziemy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

 Zgodnie z ustawą o KRZ zostaną w nim ujawnione informacje o:

  • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, a także postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu działalności gospodarczej na mocy art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 Prawa upadłościowego;
  • osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną wobec których była prowadzona egzekucja, ale została umorzona z powodu bezskuteczności.
  • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Do wyszukiwania danych ujawnionych w rejestrze kluczowymi narzędziami okażą się numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo sygnatura akt sprawy. W przypadku braku numeru PESEL, będzie możliwość skorzystania z innych danych umożliwiających identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport, numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej bądź numer w zagranicznym rejestrze albo zagraniczny numer identyfikacji podatkowej.

Powołanie do życia  KRZ było długo wyczekiwanym rozwiązaniem w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno-gospodarczej. Potrzeba wprowadzenia jednolitej bazy wykorzystującej system teleinformatyczny okazała się koniecznością w dobie szybkiego rozwoju technologicznego.  Warto zwrócić uwagę na to, że w swoich założeniach rejestr ma usprawnić pracę administracji, a sądom ułatwić procedowanie.