Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, sygn. III CZP 62/15 artykuł 594 Kodeksu spółek handlowych regulujący odpowiedzialność członków zarządu spółki handlowej za nie składanie sądowi rejestrowemu listy wspólników, nie prowadzenie księgi udziałów albo nie prowadzenie księgi akcyjnej, nie zwoływanie zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, odmowę wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszczenie jej do pełnienia obowiązków, nie przedstawienie sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów, nie ogłoszenie wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym, dopuszczenie do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie, pod rygorem grzywny do 20.000 złotych,

– ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaniechanie wykonania tych obowiązków wynika z winy umyślnej.