Windykacja należności w Polsce

Procedurę odzyskiwania długów można podzielić na kilka etapów.

Pierwszy etap stanowić będzie próba polubownego odzyskania długu. Takie działania mogą obejmować rozmowy telefoniczne, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym. Wezwanie powinno zawierać informacje o wysokości zaległej  należności, żądanym terminie i sposobie spłaty, a także wszelkich konsekwencjach związanych z brakiem zapłaty. Wezwanie stanowi dowód w postępowaniu sądowym próby polubownego załatwienia sporu.

Jeśli działania polubowne nie doprowadzą do spłaty, zawarcia ugody pozasądowej lub też dłużnik nie wywiąże się z zawartej ugody, konieczne staje się skierowanie cywilnego powództwa o zapłatę na drogę sądową (drugi etap).

Istnieje kilka rodzajów postępowań sądowych. Wybór postępowania w danej sprawie zależy od rodzaju i wielkości dochodzonej należności. Kancelaria przedstawi opinię w zakresie wyboru procedury po dostarczeniu dokumentów – dowodów w sprawie (podpisana z dłużnikiem umowa, faktury, maile etc..)

Prawomocny wyrok sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do wszczęcia egzekucji przez komornika. Postępowanie egzekucyjne na podstawie polskiego tytułu wykonawczego lub Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego jest kolejnym i ostatnim etapem windykacji należności.

Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie i w każdej procedurze sądowej i egzekucyjnej.

Proszę pamiętać, że zbyt długie zwlekanie z podjęciem działań windykacyjnych może skutkować przedawnieniem roszczenia, co oznacza, że dłużnik może uchylić się od zapłaty zobowiązania.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń pieniężnych wynosi w Polsce  6  lat.  W stosunku do roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Natomiast roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem dwóch lat.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Każda czynność podjęta przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, mająca na celu dochodzenie lub ustalenie roszczenia albo zmierzająca do zaspokojenia wierzyciela czy choćby zabezpieczenia roszczenia, przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie zostaje przerwane także przez wszczęcie mediacji czy wreszcie przez uznanie roszczenia przez dłużnika.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią SCHITTULLI LAWYERS.