Nowelizacja prawa w zakresie świadczenia usług na terenie Francji nakłada na podmioty świadczące takie usługi obowiązek posiadania na terytorium Francji przedstawiciela ustawowego do kontaktu z organami administracji francuskiej regulującymi pobyt i pracę obcokrajowców, tzw. reprezentanta. Reprezentant powinien posiadać i przedstawić na żądanie administracji następujące dokumenty w języku francuskim :

 

  • zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS (ważne 6 miesięcy),
  • zezwolenie na pracę dla kierowców spoza UE,
  • umowę o pracę (z miejscem jej zawarcia),
  • listę płac lub dokument równoważny z wyszczególnieniem przepracowanych godzin,
  • dowód wypłaty wynagrodzenia (przelewem n akonto bankowe),
  • wykaz czasu pracy za każdy dzień,
  • zaświadczenie o wyznaczeniu reprezentanta,
  • dokument stwierdzający ilość wykonanych zleceń, kontraktów oraz obroty pozyskane na terenie Francji.

Z powyższym obowiązkiem łączy się powinność posiadania dodatkowych dokumentów w pojeździe, w tym m.in. kopii dokumentu, w którym reprezentant został wyznaczony oraz kopii umowy o pracę (obecnie nie ma obowiązku jej tłumaczenia jeżeli okazuje ją pracownik, w przypadku reprezentanta  wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone). W razie braku okazania wskazanych dokumentów przy kontroli,  kierowca ryzykuje nałożeniem grzywny w wysokości do 2000 € za brakujący dokument.

 

Zapraszamy do śledzenia bloga EUREX LEGAL, na którym prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie polskim i francuskim.