Kiedy windykacja należności na drodze polubownej pozostaje bezskuteczna, pozostaje wniesienie przez wierzyciela pozwu do Sądu. Kilka lat temu możliwe to było jedynie w formie papierowej. Od 4 stycznia 2010 r. powołano VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który rozpoznaje sprawy w trybie elektronicznym, obejmując swoim zasięgiem cały kraj.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym. Sąd wydaje nakaz zapłaty w przypadku dochodzenia przez powoda roszczenia pieniężnego niezależnie od wartości przedmiotu sporu  (w tym roszczeń cywilnych, gospodarczych i pracowniczych). Zasadność wniesienia powództwa badana jest na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli dostarczone w pozwie dowody nie budzą wątpliwości Sąd orzeka o wydaniu nakazu zapłaty. W przypadku gdy pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się prawomocny, a klauzula wykonalności zostaje nadana w systemie elektronicznym. Taki tytuł egzekucyjny umożliwia wierzycielowi skierowanie sprawy do komornika i wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

E-postępowanie niesie za sobą korzyści takie jak:

 • uproszczenie i przyspieszenie procesu windykacji,
 • brak konieczności składania pozwu i załączników w formie papierowej, wszystko dzieje się elektronicznie,
 • obniżenie kosztów postępowania,
 • skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty,
 • brak konieczności składania wniosku o uzyskanie klauzuli wykonalności, gdyż sąd automatycznie ją nadaje,
 • za pomocą konta w e-sądzie możemy złożyć wniosek egzekucyjny do komornika,
 • odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego,
 • komunikacja między powodem i sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej,
 • komunikacja między pozwanym i sądem odbywa się w sposób tradycyjny chyba, że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną – wysyłając pismo drogą elektroniczną.

E-postępowanie ma też swoje wady:

 • oczekiwanie na założenie konta w systemie, które umożliwia korzystanie z e-usług (tylko przed pierwszym wniesieniem e-pozwu),
 • formularz e-pozwu nie jest intuicyjny, wymaga dużego skupienia podczas wypełnienia,
 • ograniczony zakres spraw tylko do nie budzących wątpliwości formalnych czy materialnych,
 • w przypadku sprzeciwu do wydanego e-nakazu zapłaty, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania pozwanego, co może być uciążliwe dla wierzyciela,
 • poprzez EPU można dochodzić należności, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wniesienia pozwu.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią SCHITTULLI LAWYERS w celu uzyskania informacji dot. możliwości wniesienia e-pozwu. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w charakterze pełnomocnika procesowego w e-postępowaniu, co pozwoli na szybkie i skuteczne wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego.