Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SCHITTULLI I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP.P. z siedzibą w Warszawie Stanisława Noakowskiego 16 lok 2A, 02-092 Warszawa

 

PODSTAWA PRAWNA

Dane przetwarzane są w oparciu o zapisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”.

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem, Pani/ Pana danych osobowych jest SCHITTULLI I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP.P. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Noakowskiego 16 lok. 2A, 02-092 Warszawa (dalej: „SCHITTULLI LAWYERS”).

Wszelkie skargi, pytania oraz wątpliwości dotyczące przetwarzania zgłaszać należy w formie listownej na podany powyżej adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail: m.schittulli@schittulli-lawyers.com.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie  Pana/Pani danych osobowych odbywa się w zakresie:

 • podjęcia działań zmiarzajacych do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania zawartej umowy (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla zawrcia oraz realicacji zapisów umowy.

Odmowa prekazania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Dane osobowe udostępniane są podmiotom świadczącym na rzecz SCHITTULLI LAWYERS usługi informatyczne, archiwizacyjne, ubezpieczeniowe, księgowe oraz prawne.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z przepisami RODO posiada Pan/Pani następujace prawa:

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeśli nie jest to sprzeczne z ogólnie obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
 • Zgodnie z art. 21 RODO posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych
  z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 • Zgodnie z 20 RODO posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie. W przypadku cofnięcia zgody może się to wiązać z anulowaniem/zakończeniem zawartych umów.

PROFILOWANIE DANYCH

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 • Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy i przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił kontakt
  w sprawie jej zawarcia.
 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przechowywane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane osobowe pozyskane dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
 • Podstawowe dane kontaktowe przechowywane są na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów oraz usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania wycofnia zgody marketingowej, lub stwierdzenia faktu zdezaktualizowania danych.

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r.