Pakiet Mobilności – zmiany wchodzące w życie od 02/02/2022

Skutkiem wprowadzenia w Polsce Pakietu mobilności, zmianie uległy następujące przepisy, które w nowym brzmieniu obowiązują od 2 lutego 2022 r.:

  • ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.),
  • ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.),
  • ustawa z  5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. z 2020 r. poz. 900 ze zm.).

Celem zmian jest implementacja art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Pakiet Mobilności wymusza na ustawodawcach wszystkich państw europejskich zmiany w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.

Podstawowe zmiany wprowadzone w Polsce od 2 lutego 2022 r.:

Likwidacja podróży służbowych w transporcie międzynarodowym

Art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców stanowi, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – polskiego Kodeks pracy.

Powyższe oznacza, że od 2 lutego 2022 kierowcom międzynarodowym przestają przysługiwać nieoskładkowane dodatki związane z podróżą służbową (diety, ryczałt za nocleg).

Dla kierowców wykonujących transport krajowy delegacje pozostaną tak jak dotychczas.

Obowiązek przygotowywania szczegółowej ewidencji czasu pracy dla kierowców

Wprowadzono obowiązek tworzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy na podstawie karty kierowców i tachografów.

Wprowadzono zmiany zasad liczenia czasu pracy w porze nocnej.

Tachografy

Od 2 lutego 2022 roku każdy kierowca pojazdu ciężarowego musi zatrzymywać się na granicy kraju, do którego wjeżdża w celu wprowadzenia symbolu państwa europejskiego w tachografie.

Powrót kierowców co 3- 4 tygodnie do miejsca zamieszkania

Pracodawca powinien zorganizować pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić kierowcom odbywanie przynajmniej jednego regularnego tygodniowego odpoczynku w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu wybranym przez kierowcę przed upływem każdego okresu czterech kolejnych tygodni. Jeżeli kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w miejscu zamieszkania, przedsiębiorstwo transportowe zapewnia mu niezbędne środki powrotu do tego miejsca. Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację na swoim terenie, aby móc ją przedstawić na żądanie organów kontrolnych.

Oświadczenie kierowcy transportu drogowego

Kierowca składa oświadczenie, że regularny tygodniowy okres odpoczynku lub okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku został wykorzystany w wybranym przez niego miejscu. Oświadczenie przechowuje się w siedzibie firmy.

Nowe zasady dotyczące kabotażu

Wprowadzono max. trzy przewozy kabotażowe tym samym pojazdem w ciągu 7 dni. Po tym okresie, ciężarówka nie będzie mogła wjechać do tego kraju przez 4 dni (a zatem, w danym kraju nie można wykonać ponownie przewozów kabotażowych w okresie 4 dni).

Inne obowiązki

Obowiązek raportowania raz w roku o liczbie zatrudnionych pracowników i kierowców ciężarówek wykonujących operacje transportowe w ostatnim roku.

Kary dla kierowców i firm za naruszenie Pakietu mobilności

  • po 50 zł dla kierowcy i zarządzającego transportem za odpoczynek powyżej 45 h odebrany w kabinie pojazdu,
  • 150 zł dla przewoźnika i 50 zł dla zarządzającego transportem za brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maks. co 4 tygodnie,
  • 100 zł dla kierowcy za brak wpisu kraju przekroczenia granicy,
  • 2000 zł dla firmy transportowej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących powrotów pojazdów co maks. 8 tygodni.
  • nawet 3000 zł dla firmy za brak dokumentacji wymaganej przez Inspektorat Transportu Drogowego (ITD).